Новините от България и Света , Политика , Спорт , Информация - Днес
Sinoptik.bg новини Информационна агенция БЛИТЦ Информационна агенция ПИК новини от 24 часа Новините от Вести Новинарски сайт ДНЕС Стандарт Дневник Нюс Дарик Нюз Информационна Агенция Фокус inews Off News
Спортни новини
Untitled Document

01.04.2019г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

 

На 25 Март 2019г от 15ч. в конферентната зала на Хотел Хемус гр. Враца се проведе информационно събитие по проект „Мехатронна телескопична система за вграждане в нано и микро сателити“, финансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност, процедура Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия.


Проекта бе осъществен на територията на градовете София и Враца в рамките на две години, като в резултат от него е разработена мехатронна телескопична-разгъваща се композитна структура с две биаксиални стабилни състояния на композита и контролирано разгъване или казано на по опростен език – сателит. Разработката е в областта на космическите технологии и представлява новост с голям потенциал за допълнително развитие и приложение не само при нано и микро сателитите, но и при пълноразмерни геостационарни и междупланетни изследователски спътници. Непрекъснато растящия пазар за космически спътници в световен мащаб обуславя и икономическата целесъобразност на подобна иновация.
През последните 50 години повече от 860 микросателити с маса между 10 и 100 кг., 680 наносателити с маса между 1-10 кг. и 38 пикосателити с маса между 0.1-1 кг. са изстреляни в орбита в световен мащаб. Малките сателити са записали и изпратили данни за наземната и космическата среда, близо до Луната и Земята. Помогнали са при търсенето на планети на други звездни системи и са демонстрирали различни телекомуникационни системи, които широко се използват днес. Тези спътници са послужили като тестови платформи за разработването на нови космически технологии и като практически образователни инструменти за голям брой, учени и инженери. Има пет основни области на приложение, на такъв тип спътници, а именно сателитните комуникации, космическа наука, проверка на напредъка на технологиите, наблюдение на земята и военни приложения. 
В заключение може да кажем, че използването на нано и микро сателити бързо нараства в международен аспект, особено при сателити с маси между 1 и 10 кг и няколко литра обем. Основните причини за това развитие са скъсените срокове за разработка и ниската плътност на разходите за развитие.
В следствие на изпълнението на проекта и двугодишната работа на екипа специалисти,  Хексагон Аероспейс има разработен сателит, който беше демонстриран на събитието.


Разработката премина през няколко етапа, а именно: подробно проучване на типове и размери на спътници от нано и микро класа с оглед на преценка на физически, механични и електрически ограничения по отношение на структурите за вграждане. Изследване на подобни и близки структури за вграждане в пълноразмерни спътници с оглед на търсене на решения изпробвани и доказани вече в околоземна орбита. Изследване на композити годни за използване в космически вакуум, практики и наложени решения за формоване на матрицата. Интегриране на електронната система за управление на разгъването и намотаването на телескопичната структура. Изработка на механичните компоненти на техническото решение на телескопична - разгъваща се композитна структура и нейния корпус. Изпитване на якостните характеристики на корпуса на цялостния модул, без интегрирани електронни системи за управление в него. Изпитание на електронната система за управление. Асемблиране на механизма, за разгъване и интегриране на композитния ламинат, интегриране на електронните модули за управление на телескопичната структура в цялостен модул. Изпитване на функционалните характеристики на отделните системи асемблирани в цялостния модул. Вибрационни тестове на цялостната система.


В резултат на изпълнението на проекта е подадена заявка за регистрация в Патентно Ведомство.  


29.03.2019г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

 

Заключителен семинар с оглед приключване на изпълнението на проекта с бенефициент Клъстер Мехатроника ООД:

Във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.009-0002-C01, процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, на 28.03.2019 г. в Старозагорски минерални бани се проведе Заключителен семинар с оглед приключване на изпълнението на проекта с бенефициент Клъстер Мехатроника ООД.

На събитието се представи информация относно разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера, представяне резултатите от проекта, тенденциите за развитие на приоритетните области. В конференцията взеха участие представители на компании, осъществяващи дейности в приоритетните за клъстера икономически сектори. На семинара бяха откроени тенденциите за развитие на приоритетните области: мехатроника, машиностроене и автоматика, Бяха дискутирани предпочитанията, желанията и навиците на потребителите/клиентите, икономическата обстановка в приоритетните направления на националния и европейският пазар.

Беше предстaвена и стратегия за развитие на клъстера.
Всеки от участниците сподели и информация за най-новите постижения в конкретните сфери и ноу-хау технологии и методи за производство и организиране на ефективни бизнес процеси на. 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

 „Да Транс” ООД

На 02.03.2018 г. от 14:00 часа в офиса на компанията, който се намира на адрес: гр. Враца, ул. Никола Войводов“ №1, се проведе заключително информационно събитие във връзка с изпълнението на договор BG16RFOP002-1.001-0176-C01 по проект „Внедряване и реализация на екзоскелетна структура шина за гипсиране и обездвижване на крайници” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), с бенефициент фирма „Да Транс” ООД.

На събитието бяха поканени представители на ОИЦ Враца, УО, бизнес партньори, клиенти и контрагенти. В рамките на събитието, г-н Джойков, управител на „Да Транс” ООД, направи демонстрация пред заинтересованите страни на доставените и внедрени 3Д принтери и 3Д скенери. За тази цел, доброволец от присъстващите постави ръката си на обозначеното място на 3Д скенера, като целият процес на сканиране се извърши в рамките на една минута. По време на този процес, г-н Джойков представи възможностите и настройките на 3Д скенера. След като сканирането завърши, на монитора на апарата се появи триизмерен модел на шина, която е по мярка на сканираната ръка. Файлът с триизмереният модел бе изпратен от апарата към 3Д принтер, който анализира файла и стартира „отпечатването“ на шината, която да бъде поставена.

В рамките на събитието, бяха демонстрирани няколко варианта на „отпечатани“ шини, както и възможностите за приложение на иновативния метод/процес.

Проекта на „Да Транс” ООД е в самия си край, цялото оборудване е доставено, новият метод/процес за изработване на ергономична шина за обездвижване на крайник, с фокус върху сектор здравеопазване, травматология и ортопедия е внедрен. Внедрена е и самата иновация. Създадена е автоматизирана система за изработване на обездвижваща ергономична шина, включваща заснемащо устройство, с което да се генерира триизмерен виртуален модел, съответстващ напълно на повърхнината на счупения крайник, без да се използва маркировка върху крайника на база, на който лекуващият лекар - ортопед да осигури на пациента 3Д графичен отпечатан модел/ергономична шина с фрактален дизайн, имаща минимално тегло при оптимални механични параметри, като висока якост и устойчивост на огъване, усукване и разтягане. С това и целта на проекта е изпълнена. 


26.01.2018г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНА КРЪГЛА МАСА

 „Да Транс” ООД

На 26.01.2018 г. от 14:00 часа в конферентната зала на х-л арт „Зора“ на адрес: гр. Враца, ул. „Втори юни“ № 129, се проведе Кръгла маса във връзка с представяне напредъка на изпълнението на договор с бенефициент „Да Транс” ООД BG16RFOP002-1.001-0176-C01 по проект „Внедряване и реализация на екзоскелетна структура шина за гипсиране и обездвижване на крайници” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

На Кръглата маса бяха поканени представители на ОИЦ Враца, УО, бизнес партньори, клиенти и контрагенти. В рамките на събитието, управителя на „Да Транс” ООД, г-н Дойков представи пред заинтересованите страни основните идеи и цели на проекта, както и резултатите от изпълнение до момента дейности.

Благодарение на успешното изпълнение на проекта на „Да Транс” ООД се предвижда да бъде внедрен нов метод/процес за изработване на ергономична шина за обездвижване на крайник, с фокус върху сектор здравеопазване, травматология и ортопедия. Настоящия проект предвижда да създаде автоматизирана система за изработване на обездвижваща ергономична шина, включваща сканиращо устройство, с което да се генерира триизмерен виртуален модел, съответстващ напълно на повърхнината на счупения крайник. След генерирането на триизмерното изображение, с помощта на технологията 3 D принтер ще се „отпечатва“ шина за крайник, която да се поставя на пациент.

Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 322 000.00 лв. като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 74% или 980 600,00 лева. Съответно размерът на европейското съфинансиране по проекта възлиза на 833 510.00 лв., а на националното съфинансиране – 147 090.00 лв.

Проекта на фирма „Да Транс“ ООД е на финала си, тъй като 90 % от предвидените по проекта дейности са изпълнени. От компанията планират още едно събитие преди края на проекта, като желанието на управителя г-н Джойков е да направи демонстрация със закупеното и доставеното по проекта оборудване. 


29.09.2016г.

Постигнати резултати по проект „Подобряване експортния потенциал и конкурентоспособността на Керамична къща Стралджа ООД, посредством закупуване на автоматизирана високотехнологична инсталация за опаковка на керемиди“

 ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0675-C01

Процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
На 29.09.2016 г. от 10:00 часа в търговския шоурум на „Керамична къща Стралджа“ се проведе информационно събитие с цел запознаване и информиране на обществото с напредъка по дейностите на проекта и постигнатите резултати.

В рамките на обявения ден на отворените врати, приятели, партньори и служители имаха възможност да разгледат производствената база и да се запознаят с презентация, описваща постигнатите резултати по проекта до момента. От Керамична Къща Стралджа оповестиха сключването на договор с изпълнител за доставката на предвидения за закупуване по проекта актив, а именно „Автоматизирана инсталация за опаковане на керемиди“. Договора е сключен на 28 Септември 2016 г , а срока на изпълнение е 5 календарни месеца.

До края на Февруари 2017 г., сложната инсталация трябва да бъде доставена и инсталирана в производствената база, за да улесни опаковането на произведената продукция, като я направи по устойчива за транспортиране на големи разстояния до крайни клиенти. Това значително ще намали рекламациите на клиенти и ще увеличи темповете на опаковане на продуктите след етап производство.

До момента опаковането се извършва ръчно, което значително забавя достигането на произведената продукция до съответния клиент. Автоматизираната инсталация за опаковане на керемиди ще бъде произведена в Италия, от водещия в сектора производител BEDESCHI S.P.A. и доставена от българска компания, представител на италианския завод. 


31.05.2016г.

Популяризиране на проект „Подобряване експортния потенциал и конкурентоспособността на Керамична къща Стралджа ООД, посредством закупуване на автоматизирана високотехнологична инсталация за опаковка на керемиди“

 ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0675-C01

Процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
На 30.05.2016 г. от 11:00 часа в търговския център на „Керамична Къща Стралджа“се проведе официално информационно събитие, на което производителите разкриха големите си амбиции за развитието на фабриката и поетия ангажимент със сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0675-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Договора е подписан на 23.12.2015 г. със срок на изпълнение 12 месеца.

Събитието организирано от ръководния състав на предприятието бе с цел информиране на обществото, клиентите, партньорите и служителите на „Керамична Къща Стралджа“ за полученото финансиране и популяризиране на възможностите, които дава Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност.

В изявлението си Керамична Къща Стралджа посочиха, че общата стойност на проекта е в размер на 1 667 000 лв., от които 850 028,30 лв. европейско финансиране, 150 005 лв. национално съфинансиране и 666 966,7 лв. самофинансиране от страна на бенефициента.
Основната цел на проектното предложение е повишаване експортния потенциал и конкурентоспособността на предприятието, което от своя страна ще даде възможност за пълно натоварване на производственият му капацитет и по-ефективно прозводство.

От ръководството заявиха че основните цели, които се стремят да бъдат постигнати чрез изпълнението на проекта са:

  • Повишаване качеството на продукта, достигащ до крайния клиент;

  • Намаляване сроковете за изпълнение на поръчките;

  • Разширяване на пазарния дял на предприятието основно в посока външни пазари;

  • Подобряване ресурсната ефективност.

Всичко това ще бъде постигнато чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на автоматизирана за опаковане на керемиди, която ще направи единствената българска фирма за производство на керемиди конкурентна на европейския пазар!
Пожелаваме им успех! 


31 Октомври 2015г.

Нова информационна система ще следи за петролни петна в Черно море

 

Изгражда се нова информационна система, която ще следи за петролни петна в Черно море.

Проектът „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона /IISSCZM/”, се реализира по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”,съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Бенефициент е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в партньорство с Областната администрация във Варна и Басейновата дирекция „Черноморски район” .

Основната цел на проекта е да се подобри интегрираното управление на крайбрежните зони чрез изграждане на интегрирана информационна система, която ще събира и разпространява данни, които пристигат от различни статични и динамични системи.

Очаква се системата да бъде готова през март следващата година. Предвижда се създаването и на лаборатория, която ще определя състоянието на морската вода, управлението на баластните води и ще изготвя оценка на последствията от замърсяване с нефтопродукти.

В рамките на проекта са предвидени за изпълнение няколко основни дейности и четири работни пакета, покриващи различни аспекти от създаването и развитието на интегрираната информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона.

Резултатите от проекта ще обхванат цялата крайбрежна зона, а стойността му възлиза на 1 147 655 евро.

 
 

ИСИР – БАН в партньорство с норвежка компания ще обучава по проект 350 номинирани служители от общинската и държавна администрация

 

Стартира проект по процедура BG04-04-05 „Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет, свързан с мерките за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, който се реализира чрез Норвежкия финансов механизъм по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

Той е на стойност 91 304,11 еврои ще се изпълнява в следващите пет месеца. Партньори в него са Института по системно инженерство и роботика при Българска академия на науките – ИСИР-БАН и норвежката компания GKNORGEAS – лидер в сферата на енергетиката в Норвегия и един от най-мащабните технически изпълнители на екологични проекти на Скандинавския полуостров. „Енергийната ефективност за местните власти и държавните органи в България е тема, която седи на дневен ред.

Чрез обученията които ще проведем, се надявам да подпомогнем всички представители на държавата в сектора“, каза акад. Чавдар Руменин, директор на ИСИР-БАН и ръководител на проекта по време на пресконференцията за представяне на проекта, провела се в София.

За целите на проекта, чрез обявен от Министерство на енергетиката конкурс, ще бъдат избрани 350 служители от държавните и общински администрации на София и Пловдив, които ще преминат обучение до 30 април 2016-та година.

Основният фокус е в сферата на енергийния мениджмънт, одит и договори, мониторинганасгради,енергийните стандарти (ИСО 50001 и т.н.) изаконодателството в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници.

Участниците в обученията ще се запознаят с норвежките примери в тази област, както и с новите технологии и иновациите в тази сфера. Обучението предвижда практически примери и занимания. Съвместната работа на ИСИР-БАН и норвежката компания GK NORGE AS е крачка напред в областта на българската енергетика.

Съвместния проект ще укрепи двустранните отношения между Кралство Норвегия и Република България, чрез обмяната на опит и знания, в сферата на околната среда, енергетиката, иновативните технологии и образованието.
Подвижна класна стая „Земно кълбо“

 

По проект на Фондация Тайм Екопроекти, бе проведен открит урок пред ученици от V ти и VI ти клас на 129-то ОУ Антим I в София.

Децата разгледаха модел на Земята с диаметър 6.5 м, в който имаха възможност да влязат, за да научат повече за устройството на планетата, естествените науки, географията и екологията. Урокът представи значението на дъбовите гори за околната среда и човека, тяхното състояние и роля, как и защо трябва да ги опазваме.

Проектът „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“ е финансиран по програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, като част от националната кампания за образование и информираност, чрез доброволческа дейност и съпътстващи дейности по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г. и програмен оператор Министерството на околната среда и водите.

В рамките на проекта до април 2016-та година, подвижната класна стая „Земно кълбо“ ще посети градовете Враца, Хасково и Пловдив.


Катедрата поекология и ОПС наСофийския университетотчете етап от проекта „Биологично разнообразие и екосистеми”

 

Резултатите от първата част на проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България(извън НАТУРА 2000)” бяха представени на конференция в столицата.

Проектът се изпълнява от СУ в партньорство с „Епсилон България“ и „Картгео“. Финансиран е от програмния оператор МОСВ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”. В първия етап от проекта са проверени наличните карти и литературни източници, предоставящи информация за картиране на храстовите екосистеми, проведено е обучение на участниците, подготвен е картен материал за работа на терен и последващата камерална обработка на събраната информация. Теренната работа е завършена, готов е и плана за дейностите през следващия етап от проекта.

В резултат на теренната работа, в рамките на 147 дни бяха извършени проучвания на 123 650 хектара и бяха попълнени теренни формуляри с набраната информация. Определени са доминантните храстови видове,направено е описание на картираните степно-храстови полигони, подготвен е снимков материал. Някои от храстовите екосистеми се оказват доминирани от редки или ендемични видове, като Маклен(Acermonspessulanum)и Айтоски клин(Astracanthaaitosensis). Посредством теренната работа е определено в проценти покритието на растителността на полигоните, заети от храстови екосистеми, видовото богатство на растенията и животните, доминиращите храстови и ниски дървесни видове, инвазивни чужди видове и др.

При теренната работа са описани опожарявания и сметища в потенциалните полигони. Описани са видовете от Червената книга на България. За изпълнението на Стратегията за биологично разнообразие до 2020 г. е необходимо да бъде извършена инвентаризация на екосистемите. В съответствие с методиката, предоставена от МОСВ, процесът на оценка на екосистемни услуги (ЕУ) ще премине през определяне на обхвата, събиране и класифициране на информацията от налични национални и международни бази данни и теренни проучвани, оценка на състоянието на ЕУ в рамките на полигоните, определяне на заинтересованите страни и как те се възползват от тези услуги, картографиране на ЕУ.

Предстоят дейности по изработване на цифрови карти и бази данни, оценка на екосистемните услуги, валидиране на събраната информацията, предоставяне на данни и карти за въвеждане в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Координатор на проекта е доц.д-р Валентин Богоев, ръководител на катедрата по екология и ОПС в СУ „Св. Климент Охридски“. Проектът има и външен партньор за обмяна на опит и добри практики в лицето на Института за природонаучни изследвания на Кралство Норвегия.
 
seo Dograma BabyPlanet Zehtin Look BulIns realux reagas k-e cerb medmall ansisoft corrida Reacandles romanoautogas seo aksesoari debycar2000 3dprinteri arista